Visit Sponsor

Objavio 17:11 Drina, Izdvajamo

PRAVILNIK O VREDNOSTI DNEVNE, VIŠEDNEVNE I GODIŠNjE DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV ZA 2016. GODINU

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 128/14),

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi
PRAVILNIK
O VREDNOSTI DNEVNE, VIŠEDNEVNE I GODIŠNjE DOZVOLE ZA
REKREATIVNI RIBOLOV
ZA 2016. GODINU

Član 1.
Ovim pravilnikom propisuje se vrednost dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2016. godinu.

Član 2.
Vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 6.000 dinara.
Za lica starija od 65 godina, žene i lica sa telesnim oštećenjem od 60-80%, vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 3.000 dinara.
Za lica sa telesnim oštećenjem od 80% i više, lica sa potpunim gubitkom radne sposobnosti, za vojne invalide i civilne invalide rata sa telesnim oštećenjem od 60% i više i lica mlađa od 18 godina, vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 600 dinara.

Član 3.
Vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov na ribarskom području u zaštićenom području, za sva lica, iznosi 4.000 dinara, osim:
– za zaštićena područja Park prirode „Sićevačka klisura”, Specijalni rezervat prirode „Jelašnička klisura” i Zaštićeno stanište ,,Bara Trskovača”, iznosi 2.000 dinara;
– za zaštićena područja Nacionalni park „Đerdap”, Specijalni rezervat prirode „Uvac”, Park prirode „Palić” i Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero”, iznosi 5.000 dinara;
– za zaštićeno područje Predeo izuzetnih odlika „Klisura reke Gradac”, iznosi 10.000 dinara.

Član 4.
Vrednost dnevne dozvole na svim ribarskim područjima iznosi 1.000 dinara.
Vrednost višednevne dozvole na svim ribarskim područjima iznosi 2.000 dinara.

Član 5.
Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o visini troškova za izdavanje dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov i dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov u zaštićenom području za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 9/15).

Član 6.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2016. godine

Broj: 119-01-289/15-17
U Beogradu, 25. avgusta 2015. godine
MINISTAR
prof. dr Snežana Bogosavljević-Bošković

(Visited 47 times, 1 visits today)

Last modified: 23/11/2015

Close

Pin It on Pinterest